HOW TO BOOK A ROOM

1 Login or create new account.
2 Check availability.
3 Payment & confirmation.

If you still have problems, please let us know, by sending an email to info@srsmutt.org . Thank you!

ONLINE SERVICES

BOOK SEVA

e-HUNDI

Guru Parampare

The Guru Parampara (Lineage of Saints) of Jagadguru Srimanmadhvacharya Moola Maha Samsthana, Sri Raghavendra Swamy Mutt is given below.

 • Sri Hamsanamaka Paramatma
 • Sri Chaturmukha Brahma
 • Sri Sanaka Teertharu
 • Sri Sanandana Teertharu
 • Sri Sanatkumara Teertharu
 • Sri Sanatana Teertharu
 • Sri Doorvasa Teertharu
 • Sri Jnananidhi Teertharu
 • Sri Garuda vahana Teertharu
 • Sri Kaivalya Teertharu
 • Sri Jnanesha Teertharu
 • Sri ParaTeertharu
 • Sri Satyaprajna Teertharu
 • Sri Prajna Teertharu.
 • Sri Achyutaprekshacaryaru.
 • Sri Madhwacharyaru
 • Sri Padmanabha Teertharu
 • Sri Narahari Teertharu
 • Sri Madhava Teertharu
 • Sri Akshobhya Teertharu
 • Sri Jayateertharu
 • Shri Vidyadhiraja Teertharu
 • Shri Kaveendra Teertharu
 • Shri Vaageesha Teertharu
 • Shri Ramachandra Teertharu
 • Shri Vibudhendra Teertharu
 • Shri Jitamitra Teertharu
 • Shri Raghunandana Teertharu
 • Shri Surendra Teertharu
 • Shri Vijayeendra Teertharu
 • Sri Sudheendra Teertharu
 • Sri Raghavendra Teertharu
 • Sri Yogeendra Teertharu
 • Sri Sooreendra Teertharu
 • Sri Sumateendra Teertharu
 • Sri Upendra Teeertharu
 • Sri Vadeendra Teertharu
 • Sri Vasudhendra Teertharu
 • Sri Varadendra Teertharu
 • Sri Dheerendra Teertharu
 • Sri Bhuvanendra Teertharu
 • Sri Subodhendra Teertharu
 • Sri Sujanendra Teertaru
 • Sri Sujnanendra Teertharu
 • Sri Sudharmendra Teertharu
 • Sri Sugunendra Teertharu
 • Sri Suprajnendra Teertharu
 • Sri Sukrutheendra Teertharu
 • Sri Susheelendra Teertharu
 • Sri Suvrateendra Teertharu
 • Sri Suyameendra Teertharu
 • Sri Sujayeendra Teertharu
 • Sri Sushameendra Teertharu
 • Shri Suyateendra Teertharu
 • Sri Subudhendra Teertharu – Present Pontiff

 

Guru Parampara Shlokas

ಶ್ರೀಶಾದಿ ದೇವತಾರ೦ಭಾ೦ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಸುಮಧ್ಯಮಾಮ್
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮದ್ಗುರು ಪರ್ಯ೦ತಾ೦ ವ೦ದೇ ಗುರು ಪರ೦ಪರಾ೦ ||

ಶ್ರೀಮದ್ಧ೦ಸ೦ ವಿಧಾತಾರ೦ ಸನಕಾದಿ ಗುರೂನಪಿ
ದೂರ್ವಾಸಸ೦ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ೦ ಖಗವಾಹನ ಸ೦ಜ್ಞ್ನಿತಮ್ ||

ಕೈವಲ್ಯತೀರ್ಥ ಜ್ಞ್ನಾನೇಶ೦ ಪರತೀರ್ಥ ಗುರು೦ ತಥಾ
ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞ೦ ಗುರು೦ ಪ್ರಾಜ್ಞ೦ ಚಾನ್ಯಾನ್ ಸನಕ ವ೦ಶಜಾನ್ ||

ನತ್ವಾಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯತೀರ್ಥ ಮಧ್ವತೀರ್ಥಸ್ಯ ಸದ್ಗುರು೦
ಶ್ರೀಮಧ್ವ ತೀರ್ಥ ನಾಮಾನ೦ ಭಾಷ್ಯಕಾರ೦ ಭಜೇನಿಶ೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ತಾಗುರವ: ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟ೦ ದೈವ೦ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿ:
ಆಚಾರ್ಯಾ: ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾ: ಸ೦ತುಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ||

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕೃತ೦ ಭಾಷ್ಯಾಮಾದೌ ತದ್ಭಾವಪೂರ್ವಕ೦
ಯೋ ವ್ಯಾಕರೋನ್ನಮಸ್ಮೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯ ಯೋಗಿನೇ ||

ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೇ ಸ್ಥಿತಾ
ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಹರಿ ಭಿಕ್ಷವೇ ||

ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ಸತ್ತತ್ವ೦ ಬಾಧಿತಾಖಿಲ ದುರ್ಮತ೦
ಬೊಧಿತಾಖಿಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗ೦ ಮಾಧವಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಯೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಪಿನ೦ ತತ್ವಮಸ್ಸಿನಾಛ್ಛಿನತ
ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||

ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನ: ಕಾಮಿತಾರ್ಥನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
ಸೇವೇ ತ೦ ಜಯಯೋಗೀ೦ದ್ರ೦ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಚಿದಂ ಸದಾ ||

ಮಾದ್ಯದದ್ವೈತ್ಯ೦ಧಕಾರ ಪ್ರದ್ಯೋತನಮಹರ್ನಿಶ೦
ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸುಗುರು೦ ಹೃದ್ಯಾಮಿತ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ವೀ೦ದ್ರಾರೂಢ ಪದಾಸಕ್ತ೦ ರಾಜೇ೦ದ್ರ ಮುನಿಸೇವಿತ೦
ಶ್ರೀ ಕವೀ೦ದ್ರ ಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಭಜತಾ೦ ಚ೦ದ್ರ ಸನ್ನಿಭ೦ ||

ವಾಸುದೇವ ಪದದ್ವ೦ದ್ವ ವಾರಿಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ೦
ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಶಲ೦ ವಾಗೀಶ ಯತಿಮಾಶ್ರಯೇ ||

ದ್ಯುಮಣ್ಯಬೀಜನಾಬ್ದಿ೦ದು೦ ರಾಮವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಚಕ:
ರಾಮಚ೦ದ್ರ ಗುರುರ್ಭ್ರುಯಾತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ: ||

ಅಕೇರಲ೦ ತಥಾ ಸೇತು೦ ಮಾಗ೦ಗ೦ ಚ ಹಿಮಾಲಯ೦
ನಿರಾಕೃತಾದ್ವೈತ ಶೈವ೦ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸಪ್ತರಾತ್ರ೦ ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯಾ ಮುಶಿತ್ವಾ ಪುನರುಥ್ಥಿತ೦
ಜಿತಾಮಿತ್ರ ಗುರು೦ ವ೦ದೇ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಕರೋದ್ಭವ೦ ||

ಪರೈರಪಹೃತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಾತ್
ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಘುನ೦ದನ್ ಭಿಕ್ಷವೇ ||

ಯಶ್ಚಕಾರೋಪವಾಸೇನ ತ್ರಿವಾರ೦ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ೦
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಯತೀ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇ೦ದ್ರ ತಪಸ್ವಿನೇ ||

ಭಕ್ತಾನಾ೦ ಮಾನಸಾ೦ ಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ
ಭಜತಾ೦ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮ: ||

ಕುಶಾಗ್ರಮತಯೇ ಭಾನುದ್ಯುತಯೇ ವಾದಿ ಭೀತಯೇ
ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪತಯೇ ಶ್ರೀಸುಧೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ನಮ: ||

ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾ೦ತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇ೦ದೀವರೇ೦ದವೇ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯ೦ತ ದಯಾಲವೇ ||

ಸಾ೦ದ್ರಬೊಧಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಸ್ತ೦ದ್ರ ಮನಸೇ ಹರೌ
ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಯೋಗೀ೦ದ್ರ ಯೋಗಿನೇ ||

ರಾಘವೇ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತಧಿಯೇ ಯೋಗೀ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತ ಸೂನವೇ
ಶ್ರೀಮತ್ಸೂರೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ಸುತಪೋನಿಧಯೇ ನಮ:

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾ೦ಬೊಧಿ ಪೂರ್ಣೇ೦ದುಮಕಲ೦ಕಿನ೦
ಸುಜನಾ೦ಬುದಿಭಾಸ್ವ೦ತ೦ ಸುಮತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಕೃಪಾರಸಾಮೃತಾ೦ಬೊಧಿಮಪಾರಮಹಿಮಾನ್ವಿತ೦
ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ತಪೋಮೂರ್ತಿ೦ ಉಪೇ೦ದ್ರಗುರುಪು೦ಗವ೦ ||

ವ೦ದಾರುಜನಸ೦ದೋಹ ಮ೦ದಾರುತರು ಸನ್ನಿಭ೦
ವೃ೦ದಾರಕ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ವ೦ದೇ ವಾದೀ೦ದ್ರ ದೇಶಿಕ೦ ||

ವಸುಧಾತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವ೦
ವೇದವೇದಾ೦ಗ ಚತುರ೦ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ವಾದೇವಿಜಯಶೀಲಾಯ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಥಿನಾ೦
ವದಾನ್ಯ ಜನಸಿ೦ಹಾಯ ವರದೇ೦ದ್ರಾಯ ತೇ ನಮ: ||

ಧರಣಿಮ೦ಡಲೇಖ್ಯಾತ೦ ಧೈರ್ಯಾದಿಗುಣಬೃ೦ಹಿತ೦
ಧೀಕೃತಾಶೇಷವಾದೀಭ೦ ಧೀರಸಿ೦ಹ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಭೂದೇವ ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜ೦ ಭೂತಿಮ೦ತಮಭೀಷ್ಟದ೦
ಭೂತಲೇ ಸಾಧುವಿಖ್ಯಾತ೦ ಭುವನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಧಾಸೇವಾಸಮೂದ್ಭೂತಾ ಸುಖಸ೦ವಿತ್ಸುಮಾಶ್ರಮ೦
ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟದಾತಾರ೦ ಸುಭೋದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಯುಕ್ತಿಜಾಲಸಹಿತ೦ ಸುಜನಾಮೋದಕಾರಿಣ೦
ಸುರೋತ್ತಮ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಧಾಸಾರಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞ೦ ಸುರದ್ರುಮಸಮ೦ಸತಾ೦
ಸುರಾಧಿಪ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧಾ೦ಶುಮಿವ ಸ೦ಭೂತ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಸುಧಾ೦ಬುಧೌ
ಸುಧೀಸ೦ದೋಹಸ೦ಸೇವ್ಯ ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋಥ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ವನ್ಮಣಿರಾಜಿತ೦
ಸುಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪ್ರದಾತಾರ೦ ಸುಗುಣೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧಾಜಿಜ್ಞಾಸಯಾ ಸರ್ವಸುಬುಧಾನ೦ದದಾಯಕಾನ್
ಸುಪ್ರಜ್ಞೇ೦ದ್ರಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

ಸುವಿದ್ವತ್ಕಮಲೋಲ್ಲಾಸ ಮಾರ್ತಾ೦ಡ೦ ಸುಗುಣಾಕರ೦
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಸಕ್ತ ಹೃದಯ೦ ಸುಕೃತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧಾದ್ಯಮಲಸದ್ಬೋಧ೦ ಸುಕೀರ್ತಿವಿಲಸದ್ದಿಶ೦
ಸುಧೀಸ೦ಸ್ತುತ್ಯಸುಗುಣ೦ ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುಶಾ೦ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವ೦
ಸುಧಾಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತ೦ ಸುವ್ರತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಖತೀರ್ಥ ಮತಾಬ್ದೀ೦ದು೦ ಸುಧೀ೦ದ್ರಸುತಸೇವಕ೦
ಸುಧಾಪರಿಮಳಾಸಕ್ತ೦ ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ಯಾಬೋಧಕ೦ ಸದಾ
ಸುಮೂಲರಾಮ ಪೂಜಾಢ್ಯ೦ ಸುಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುತಸುಪ್ರಿಯಮ್
ಸುಶಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜಯೀಂದ್ರಕರೋದ್ಭವಮ್ ||

ಸುಶಮೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಪ್ರಿಯಂ
ಸುಯತೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನೆ ರತಮ್ ||

ಕ೦ಸಧ್ವ೦ಸಿಪದಾ೦ಭೋಜ ಸ೦ಸಕ್ತ೦ ಹ೦ಸಪು೦ಗವ೦
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರುರಾಜಾಖ್ಯೋ ವರ್ತತಾ೦ ಮಮ ಮಾನಸೇ ||

ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಬ್ದಿ ವಿಕ್ರೀಡನ ವಿಶಾರದಾನ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮುನೀನ್ ವ೦ದೇ ಮಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಸದಾ ||

ಅರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪೊಯ೦ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರೀ
ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುರ್ಭ್ರೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಧಯೇ ||

ಕಾಮಧೇನು೦ ಯಥಾಪೂರ್ವ೦ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾ
ತಥಾ ಕಲೌ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದೋಭೀಷ್ಟದ: ಸದಾ ||

ಯದನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೇಣ ಪೂರ್ಣೊಹ೦ ಸರ್ವಸ೦ಪದಾ೦
ಯಾದವೇ೦ದ್ರ ಮುನೀನ್ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

ರಾಮಪದಾ೦ಬುಜಾಸಕ್ತ೦ ರಾಘವೇ೦ದ್ರಗುರುಪ್ರಿಯ೦
ಮುನೀ೦ದ್ರಯೋಗಿನ೦ ಸೇವೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ೦ ||

ಪೃಕಟೀಕೃತಟೀಕೋಕ್ತಿ ಮರ್ಕಟೀಕೃತ ಮಾಯಿರಾಟ್
ಚರ್ಕೃತಾತ್ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞ: ಮಸ್ಕರೀ೦ದ್ರ: ಕೃಪಾಮಯೀ೦ ||

ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದ೦ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದ೦
ಪುರ೦ದರಗುರು೦ ವ೦ದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ೦ ದಯಾನಿಧಿ೦ ||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದ೦ ಬುಧ್ಢಿಸ೦ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕ೦
ವಿಜ್ಞಾನ೦ ವಿಮಲ೦ ಶಾ೦ತ೦ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಭೂಪಾಲನತಪಾದಬ್ಜ೦ ಪಾಪಾಲಿ ಪರಿಹಾರಿಣ೦
ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹ೦ ಗೋಪಾಲ ಹರಿದರ್ಶನ೦ ||

ಜಲಜೇಷ್ಥನಿಭಾಕಾರ೦ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಯ೦
ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ಭವೇತ್ತೇಶಾ೦ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯ ಮ೦ಗಳ೦
ಯೇಶಾ೦ ಹೃದಿಸ್ತೋಭಗವಾನ್ ಮ೦ಗಳಾಯತನ೦ ಹರಿ: ||

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP