Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

NAMO NAMO VEMKATESA SARVOTTAMANE SRISA-GURU JAGANNATHA DASARU

(Guru Jagannatha Vittala)


ನಮೋ ನಮೋ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾನೆ ಶ್ರೀಶಾ ||ಪ||

ರಮಾವರನೆ ಸದ್ಧಿಮಾಕರಾರ್ಕಮುಖ
ಸುಮಾನಸಾನತ ಸಮೀರನಗಧೀಶಾ ||ಅ.ಪ||

ವರಾವೈಕುಂಠದಿಂದ ಈ ಧರಾತಳಕೆ ಬಂದ
ಚರಾಣಕಮಲಕೆ ಶರಣು ಮಾಳ್ಪರ
ಕರೂಣಿಸೀ ಭವ‌ಅರಣದಾಟಿಪ ||೧||

ಧರೇಶ ತೊಂಡನೃಪಗೇ ನೀ ದರಾರಿ ಇತ್ತವಗೆ
ಧರಾಸುರೇಶನ ಜರಾತರಿದು ಬಹು
ತ್ವರಾದಿ ಯೌವನ ಖರೇಯನೀಡಿದಿ ||೨||

ಇಭಾರಾಜ ನಿನ್ನ ನುತಿಸೆ ಅಭಾಯವಿತ್ತೆ ಘನ್ನಾ
ಶುಭಾಕರನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಕೇಳಿದೆ
ಪ್ರಭುವೆ ಎನ್ನ ಭವಭಯಾಕಲೆಯೋ ಸಾವ್ವಿ ||೩||

ಮಹಾನುಭಾವ ಎನ್ನ ಮನದಲಿ ವಹಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ
ಗಹಾನಮಹಿಮನೆ ಮಹಾಪರಾಧವ
ಸಹಾನ ಮಾಡೆಲೊ ಅಹೀಶಗಿರಿವಾಸ ||೪||

ಪಾತಕಾದ್ರಿಕುಲಿಶಾ ನೀ ವಿಧಾತಾದಿಸುರಕುಲೇಶಾ
ನೀತಾಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ನಿಜ
ದೂತಜನಕತಿಪ್ರೀತಾನಾಗುವೊ ದಾತಾ ||೫||

Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;