Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

KARUNI EMBE KARUNABDHI EMBE-PRASANNA VENKATA DASARU

(later)


ಕರುಣಿ ಎಂಬೆ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಎಂಬೆ |
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ಸ್ವಾಮಿ ||ಪ||

ಪರಮಭಾಗವತರ ಅರಿಗಳ ತರಿದು ನೀ |
ನರಕತಪ್ಪಿಸಿ ನಿಜಪುರಕೊಯ್ಯುವಿ ಎಂದು ||ಅ.ಪ||

ತಾಯಿಯೆಂಬೆ ಎನ್ನ ತವರೂರೆಂಬೆ | ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಎಂಬೆ ಸ್ವಾಮಿ |
ಬಾ ಎಂಬೆ ಮಾನವರ ಘಾಯಕಾಣಿಸುತಿರೆ | ನೀ ಅಜಾಮಿಳಗಾಶ್ರಯವಿತ್ತೆಂಬೆ ||೧||

ತಾತನೆಂಬೆ ಆದ್ಯಾಪ್ತನೆಂಬೆ | ನಾಥನಾಥಂಬೆ ಸ್ವಾಮಿ |
ಪಾತಕಕೌರವರಾತಂಕಬಿಡಿಸಿ ಸಂ -| ಪ್ರೀತಿಲಿ ಪಾಂಡವರ ಕಾಯ್ದಿ ಎಂದು ||೨||

ಏಕನೆಂಬೆ ಅನೇಕನೆಂಬೆ | ಸಾಕು ಸಾಕೆಂಬೆ ಸ್ವಾಮಿ |
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪ್ರಸನ್ವೇಂಕಟೇಕಾಂತಭಕ್ತರ | ಬೇಕಾಗಿ ದಡನೂಕುವಿ ಎಂದು ||೩||

Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;