Shri Madhava Teerthara Aradhana - KampliShri Madhava Teerthara Aradhana photos - Kampli (20.09.2017)