Saraswati Pooja and Vedavyasa Avahana at Shri MathaH.H. Shri Swamiji performed Shri Saraswati pooja and Shri Vedavyasa Devara Avahana in Shri Matha.