Navaratri – GhatasthapanaOn occasion of Navaratri H.H. Shri Swamiji performed Ghata Sthapana and Spl Pooja to Manchalamma Devi.