Sarva SamarpanotsavaLast day of Shri Rayara Aradhane