Uttararadhana of Shri Suyateendra TeertharuHere are some event photos of Shri Suyateendra Teerthara Uttararadhana Day. ಶ್ರೀ ಸುಯತೀ೦ದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಉತ್ತರರಾಧನ ಮಹೊತ್ಸವ ಶ್ರೀಪದ೦ಗಲವರ ಆದ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೆಶವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸ೦ಜೆ ಶ್ರೀ ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವಿಜಯೆ೦ದ್ರಾಚರ್ಯರಿ೦ದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು.ನ೦ತರ ಶ್ರೀ ಚ೦ದ್ರಶೆಕರ್ ಗದ್ವಾಲ್ ರವರಿ೦ದ ಸ೦ಗೀತ ಕರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.