Purapravesha at KoppalH.H. Shri Swamiji at Bhandravi Shri Pranadevara Sannidhana.,Shri Swamiji giving Polio drops to children on 21.02.2016,Mudra Dharana,Shri Moola Rama Devara Pooja